Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng Chứng khoán: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên Giấy Chứng nhận chào bán số 60/GCN -UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25/10/2018.