Quyết định 468/QĐ-SGDHN và Thông báo 810/TB-SGDHN

  • Quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên. Chi tiết như File đính kèm!
  • Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên. Chi tiết như File đính kèm!