Thông tin chung

Thư mời số 207/TM-CTN

Thư mời số 207/TM-CTN

V/v tham gia chào giá cạnh tranh cung cấp dịch vụ tư vấn huy động vốn bằng hình thức phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên

Chi tiết...
Thông báo số 103/TB-CTN

Thông báo số 103/TB-CTN

V/v gia hạn thời gian nộp Hồ sơ chào giá cung cấp dịch vụ tư vấn huy động vốn bằng hình thức phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên

Chi tiết...