QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN ( SỐ 08/QĐ-HĐQT)

V/v: Phê duyệt chiến lược sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 10 năm, giai đoạn 2016-2025, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm, giai đoạn 2016-2020 của công ty cổ phần cấp thoát nước Phú Yên.

Chi tiết tại đây.