CÔNG BỐ THÔNG TIN

Thông báo số 45/TB-CTN

Thông báo số 45/TB-CTN

Về việc cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần điều chỉnh số cổ phiếu sở hữu sau khi kết thúc đợt phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Chi tiết...
Thông báo số 45/TB-CTN

Thông báo số 45/TB-CTN

Về việc cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần điều chỉnh số cổ phiếu sở hữu sau khi kết thúc đợt phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Chi tiết...